top of page

תעסוקה

המיקודים שלנו

תעסוקה איכותית בפריפריה
מיומנויות תעסוקתיות בקרב מבוגרים
יצירת אסטרטגיה מבוססת דאטה בעולמות התעסוקה

תעסוקה
bottom of page