top of page
תחבורה

תחבורה

המיקודים שלנו

ניהול אקטיבי של מערכות תחבורה ציבורית
הגברת השימוש בתחבורה שיתופית
זיהוי כשלים דינמי ברשת התחבורה
נהיגה בטוחה

בירוקרטיה ורגולציה

בירוקרטיה ורגולציה

המיקודים שלנו

דיווח מקוון לרשויות
הנגשת מידע ציבורי
שיפור יעילות מערכת המשפט
חיבוריות של מידע בין מערכות ציבוריות
מיצוי זכויות
רישוי עסקים והורדת הנטל הבירוקרטי מעצמאיים

איכות סביבה

איכות סביבה

המיקודים שלנו

שיווק וקידום טבע עירוני
בזבוז מזון
חינוך סביבתי
איפוס פחמן/אנרגיה
צער בעלי חיים

דיור

דיור

המיקודים שלנו

הליך הוצאת היתרי בניה
התחדשות עירונית
תחרות בשוק המשכנתאות
שיווק ופיתוח פרויקטים ברשויות מקומיות

ביטחון פנים

ביטחון פנים

המיקודים שלנו

דיגיטציה בשירות בתי הסוהר למניעת בריחות
אלימות בחברה הערבית
יצירת "ערים בטוחות"
אלימות במשפחה
זיהוי מוקדם והיערכות מיטבית לשריפות

חברה ורווחה

חברה ורווחה

המיקודים שלנו

שילוב אנשים עם מוגבלויות
צמצום עוני ואי שווין
זיהוי וטיפול מוקדם של אוכלוסיות קצה
שילוב החברה הערבית
מענים חברתיים ייעודיים לאוכלוסייה חרדית

תעסוקה

תעסוקה

המיקודים שלנו

תעסוקה איכותית בפריפריה
מיומנויות תעסוקתיות בקרב מבוגרים
יצירת אסטרטגיה מבוססת דאטה בעולמות התעסוקה

בריאות

בריאות

המיקודים שלנו

מיצוי זכויות רפואיות
קושי בקביעת תורים קרובים
מחסור בכוח אדם רפואי
רשלנות רפואית
הנגשת תרופות וציוד רפואי
העדר סנכרון בתיק הרפואי של האזרח
רפואה מונעת

חינוך

חינוך

המיקודים שלנו

מענים חינוכיים לגילאי 0-3
חיזוק הצוותים החינוכיים
הנגשה והרחבת החינוך הבלתי פורמאלי
מיומנויות יסוד בקרב גברים חרדים בגילאי 40 ומטה
פיתוח שיטות למידה מתקדמות וחינוך טכנולוגי
שיפור אופני הניהול וניצול המשאבים במגזר הערבי

האתגרים שנתמקד בהם

האתגרים נחקרו ונבחרו על ידי קהילת המתנדבים. פרויקטים שיעסקו באחד או יותר מהאתגרים הללו יקבלו עדיפות

bottom of page