top of page

תחבורה

המיקודים שלנו

ניהול אקטיבי של מערכות תחבורה ציבורית
הגברת השימוש בתחבורה שיתופית
זיהוי כשלים דינמי ברשת התחבורה
נהיגה בטוחה

תחבורה
bottom of page