top of page

פיתוח קהילת אחים מלווים חזקה ותומכת המספקת ליווי ומידע בהתאם לצורך אישי כדי לסייע ביצירת איכות חיים טובה לכל המשפחה וחיזוק החוסן שלנו כחברה.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

פלטפורמה דיגיטלית שתהווה מערכת חכמה של חדרי צ'אט:
ציבוריים - שהמשתמשים יופנו אליהם על סמך המידע שהם ימסרו למערכת, ושיחברו בין אחים לאחים אחרים שמתמודדים או התמודדו עם בעיות דומות בסוגיית ליווי מתמודדי נפש;
ופרטיים - שהמשתמשים יצרו כרצונם.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
תמיכה באחים ואחיות של מתמודדי נפש
משימת הליווי למתמודדי\מתמודדות נפש מוטלת על משפחות המתמודדים, ודורשת השקעה מתמשכת של משאבים מנטליים ואישיים רבים. המשימה הקשה מציבה אתגר משמעותי לאיכות חיי המשפחה והאח\ות המלווים בפרט.
פיתוח קהילת אחים מלווים חזקה ותומכת המספקת ליווי ומידע בהתאם לצורך אישי כדי לסייע ביצירת איכות חיים טובה לכל המשפחה וחיזוק החוסן שלנו כחברה.
פיתוח קהילת אחים מלווים חזקה ותומכת המספקת ליווי ומידע בהתאם לצורך אישי כדי לסייע ביצירת איכות חיים טובה לכל המשפחה וחיזוק החוסן שלנו כחברה.

בשיתוף עמותת "רקמה אנושית - בין אחים למתמודדי נפש"

bottom of page