top of page

הרחבת ההון החברתי של צעירים בפריפריה ומקסום היכולת שלהם לחבר צעירים אחרים לתכניות תעסוקה שונות.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

ממשק דיגיטלי המתחבר לרשתות החברתיות של המשתמשים, שבמישור אחד חושף את המשתמשים למענים שנותנת תוכנית "תופסים כיוון" של עמותת חינוך לפסגות, לשילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית ובמישור השני מייצר חיבור לכלל בוגרי תכניות תעסוקה המיועדות לצעירים כדי לחבר למשתתפים פוטנציאליים.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
פיתוח קריירה ותעסוקה לצעירים בפריפרייה
1 מכל 3 צעירים בפריפריה לא משתלב בתעסוקה התואמת את השכלתו וכישוריו. צעירים רבים בישראל מעידים רמת אמון נמוכה במוסדות ובשירותי המדינה לשילובם בשוק התעסוקה.
הרחבת ההון החברתי של צעירים בפריפריה ומקסום היכולת שלהם לחבר צעירים אחרים לתכניות תעסוקה שונות.
הרחבת ההון החברתי של צעירים בפריפריה ומקסום היכולת שלהם לחבר צעירים אחרים לתכניות תעסוקה שונות.

בשיתוף חינוך לפסגות ועתידים

bottom of page