top of page

חיזוק ערך שמירה על הבית ועל המרקם המשפחתי כערך שאינו מתנגש עם ערכי הדת ושתילת זרעים לאיחוי שסעים על רקע דתי בתאים המשפחתיים ובחברה הישראלית בכלל

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
גישור פערים על רקע דתי בתוך התא המשפחתי
מיליוני משפחות בישראל מתמודדים עם פערים על רקע דתי בתוך המרקם המשפחתי. עמותת התקשרות מבקשת להעניק סיוע למשפחות המתמודדות עם פערים דתיים כדי לשמור על המרקם המשפחתי.
חיזוק ערך שמירה על הבית ועל המרקם המשפחתי כערך שאינו מתנגש עם ערכי הדת ושתילת זרעים לאיחוי שסעים על רקע דתי בתאים המשפחתיים ובחברה הישראלית בכלל
חיזוק ערך שמירה על הבית ועל המרקם המשפחתי כערך שאינו מתנגש עם ערכי הדת ושתילת זרעים לאיחוי שסעים על רקע דתי בתאים המשפחתיים ובחברה הישראלית בכלל

בשיתוף עמותת "התקשרות"

bottom of page