top of page

חיזוק ערך שמירה על הבית ועל המרקם המשפחתי כערך שאינו מתנגש עם ערכי הדת ושתילת זרעים לאיחוי שסעים על רקע דתי בתאים המשפחתיים ובחברה הישראלית בכלל

The challenge

opportunity

THE CREW

The solution

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
חיזוק ערך שמירה על הבית ועל המרקם המשפחתי כערך שאינו מתנגש עם ערכי הדת ושתילת זרעים לאיחוי שסעים על רקע דתי בתאים המשפחתיים ובחברה הישראלית בכלל

Project name

גישור פערים על רקע דתי בתוך התא המשפחתי

בשיתוף עמותת "התקשרות"

bottom of page