top of page

בשיתוף חיים בפלוס

האתגר

שותפים

הצוות

הפתרון

הקמת מערכת CRM לניהול המידע הארגוני הדרוש בדגש על הצעירים שלוקחים חלק בקורס השונים. בנוסף בניית מערכת ניהול ארגונית על בסיס פלטפורמת Monday.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
הכשרה פיננסית לצעירים
עמותת "חיים בפלוס" הוקמה במטרה להקנות לצעירים ידע פיננסי מעשי, וכישורי חיים להתנהלות כלכלית אחראית. העמותה חוותה אתגר עם היכולת לנהל את המידע והפניות השונות.
בשיתוף חיים בפלוס

bottom of page