top of page

The challenge

opportunity

THE CREW

The solution

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים

Project name

הכשרה פיננסית לצעירים

בשיתוף חיים בפלוס

bottom of page