top of page

בשיתוף עמותת "התקשרות"

חיזוק ערך שמירה על הבית ועל המרקם המשפחתי כערך שאינו מתנגש עם ערכי הדת ושתילת זרעים לאיחוי שסעים על רקע דתי בתאים המשפחתיים ובחברה הישראלית בכלל

האתגר

שותפים

הצוות

הפתרון

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
גישור פערים על רקע דתי בתוך התא המשפחתי
מיליוני משפחות בישראל מתמודדים עם פערים על רקע דתי בתוך המרקם המשפחתי. עמותת התקשרות מבקשת להעניק סיוע למשפחות המתמודדות עם פערים דתיים כדי לשמור על המרקם המשפחתי.
בשיתוף עמותת "התקשרות"
חיזוק ערך שמירה על הבית ועל המרקם המשפחתי כערך שאינו מתנגש עם ערכי הדת ושתילת זרעים לאיחוי שסעים על רקע דתי בתאים המשפחתיים ובחברה הישראלית בכלל

bottom of page