top of page

שיפור איכות חייהם של ילדים באמצעות איתור מוקדם של בעיות התפתחות, חסכון וניצול יעיל ונכוון של משאבים יקרים של הצוות הרפואי.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

כלי אחיד להערכה ומעקב אחר גדילה והתפתחות ילדים - פיתוח אפליקציית מובייל ומדויקת ופשוטה לשימוש למדידה בזמן אמת תוך התבססות על טכנולוגיות קיימות וכלים זמינים.
שימוש במצלמת הטלפון הנייד לשם יצירת הצילומים שעליהם יתבססו המדידה, המידול, והאנליזה
ואיסוף מדדים אוטומטי ויצירת השוואה מול מדידות קודמות ומול נבדקים אחרים והאוכלוסיה הכללית.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
מעקב אחר גדילה והתפתחות ילדים
בעיות התפתחות מצריכות טיפול ומעקב של סגל רפואי ספציפי ומוגבל, ולכן זמינותו נמוכה. הליך המדידה דורש זמן רב, ונעשה בכלים שונים ולא אחידים. אלו יוצרים תת-אבחון ומקשים על אפקטיביות הטיפול.
שיפור איכות חייהם של ילדים באמצעות איתור מוקדם של בעיות התפתחות, חסכון וניצול יעיל ונכוון של משאבים יקרים של הצוות הרפואי.
שיפור איכות חייהם של ילדים באמצעות איתור מוקדם של בעיות התפתחות, חסכון וניצול יעיל ונכוון של משאבים יקרים של הצוות הרפואי.

בשיתוף ביה"ח שיבא.

bottom of page