top of page

על האתגר שלכם

הדרך שלכם לפתרון

אילו ערוצים נוספים נדרשים על מנת להתמודד עם האתגר, מלבד פתרון טכנולוגי?

שלב הטמעת הפיתרון

כשהבעיה תיפתר

על השותפות איתנו

הצהרות התחייבויות מגיש ההצעה

בהגשת מסמך זה, הריני מצהיר, מאשר ומתחייב:

חומרים נוספים

Upload File
Upload File

שמחים שאתם רוצים לצאת איתנו לדרך ולייצר יחד פתרונות טכנולוגים חדשניים.
כדי שנוכל לעשות זאת בצורה מקצועית ומוצלחת נשמח למענה קצר על השאלון.

הכי חשוב: תתרכזו באתגר! לא בפתרון. 

טופס הגשה - מסלול Brigades - קול קורא 2023

bottom of page