top of page

על האתגר שלכם

הדרך שלכם לפתרון

שלב הטמעת הפיתרון

כשהבעיה תיפתר

על השותפות איתנו

הצהרות התחייבויות מגיש ההצעה

בהגשת מסמך זה, הריני מצהיר, מאשר ומתחייב:

חומרים נוספים

Upload File
Upload File
איזה פתרון טכנולוגי ארגוני עונה בצורה הטובה ביותר על האתגר שלך

שמחים שאתם רוצים לצאת איתנו לדרך ולייצר יחד פתרונות טכנולוגים חדשניים.
כדי שנוכל לעשות זאת בצורה מקצועית ומוצלחת נשמח למענה קצר על השאלון.

הכי חשוב: תתרכזו באתגר! לא בפתרון. 

טופס הגשה - מסלול האקדמיה לתהליכים דיגיטליים - קול קורא 2023

bottom of page