top of page

בשיתוף 'המעורר'

המסעות לפולין הם ערוץ מרכזי בהנחלת זיכרון השואה לבני נוער. לרוב, חניכי המסעות מגיעים עם הכנה חינוכית דלה שלא מאפשרת להם למצות את הפוטנציאל החינוכי.

פלטפורמה תומכת מסע תאפשר למידה א-סינכרונית, נוחה ופשוטה ותהליך חינוכי משמעותי יותר לתלמידים.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

פלטפורמה שתנגיש מידע חינוכי חשוב למורים ולמדריכים וסדנאות ממשיות לחניכים לאורך המסע, בהכנות לאתרים וכתהליך עיבוד אחריהן.

פלטפורמה טכנולוגית להנגשת זיכרון השואה

bottom of page