top of page

הטמעה של תחום הסביבה והקיימות בתוך עולם הערכים של הקהילה החרדית באופן תורני מותאם.

The challenge

opportunity

THE CREW

The solution

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
הטמעה של תחום הסביבה והקיימות בתוך עולם הערכים של הקהילה החרדית באופן תורני מותאם.

Project name

מרכז ידע סביבתי דיגיטלי לחיזוק החינוך הסביבתי בחברה החרדית

בשיתוף עמותת "לשומרה"

bottom of page