top of page

The challenge

opportunity

THE CREW

The solution

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים

Project name

מערכת למתן סיוע לצוותים חינוכיים בהתמודדות עם אלימות בני נוער

בשיתוף מצמיחים

bottom of page