top of page

הרחבת הזדמנויות למוביליות חברתית לילדי הפריפריה בישראל באמצעות קידום וחיזוק החינוך הבלתי פורמלי כמרכיב חינוכי מרכזי ואינטגרלי במערכת החינוך, בקהילות וישובים בישראל

The challenge

opportunity

THE CREW

The solution

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
הרחבת הזדמנויות למוביליות חברתית לילדי הפריפריה בישראל באמצעות קידום וחיזוק החינוך הבלתי פורמלי כמרכיב חינוכי מרכזי ואינטגרלי במערכת החינוך, בקהילות וישובים בישראל

Project name

הרחבת הזדמנויות חינוך בלתי פורמאלי לילדי הפריפריה

בשיתוף קרן רש"י

bottom of page