top of page
Open Site Navigation

בשיתוף השומר החדש

חקלאים בישראל סובלים באופן שוטף מפשיעה חקלאית הכוללת פשיעה חקלאית פרטית ומאורגנת. המצב מסב לאותם חקלאים הפסדים עצומים ומאתגר את המשילות הישראלית בדרום הארץ ובגליל.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מערכת לניטור גניבת בקר - סנסור מיוחד המותאם לצוואר הבקר, מוודא את המיקום שלו בזמן אמת ומתריע על כל שינוי במיקומו במקרה של גניבה.

ניטור של מוקדי פשיעה חקלאית

bottom of page