Open Site Navigation

בשיתוף אשכולות הנגב

בנגב מושלכים כ-1,400,000 טון פסולת בניין מדי שנה, אחוז האכיפה של אותה פשיעה שואף לאפס (0.2% לפי ההערכות). השלכות הפסולת יוצרות זיהום סביבתי משמעותי ופוגעות באיכות חיי התושבים ביישובי הנגב.

פעילות האכיפה העכשווית כמעט ולא נסמכת על אמצעים טכנולוגיים. שימוש בטכנולוגיות מתוחכמות וזולות, שמדברות אחת עם השנייה ומנותרות במשל''ט אזורי, יאפשרו אכיפה והרתעה מאסיבית כלפי מאות עבריינים פוטנציאלים ביום ותצמצם באופן ניכר את תופעת ההשלכה.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מערכת מיוחדת תוכל לספק התראות ממספר מקורות שונים על בסיס למידת מכונה וטכנולוגיות עיבוד תמונה מתקדמות. אליהם יתווספו בניית ממשקי משתמש של יומן ההתראות ודשבורד להצגת סיכומי פעילות בזמן אמת.

השלכת פסולת לא חוקית בנגב