top of page

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

בניית ממשק אוטומטי לשיחרור צווארי בקבוק בתהליך וקיצור זמני תגובה, והטמעתו בחיבור למערכת Monday קיימת.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
הפחתת שיעורי תופעות אובדניות בקהילה
תנועת מש"ה הוקמה מתוך אמונה בכוחה של הקהילה כגורם תומך באנשים במצבי סיכון, כדי להפחית את שיעור ההתאבדויות והניסיונות האובדניים. כחלק מהמענה של מש"ה קיים מוקד ומרכז פניות. תהליכי העבודה השוטפים במוקד כיום נוהלו באופן ידני שדרש תשומות גבוהות והביא לזמני תגובה ארוכים ויצר פתח לטעויות אנוש.

בשיתוף תנועת מש"ה

bottom of page