top of page
ניטור מצוקות רגשיות בקרב תלמידים בשדרות
ניטור מוקדי פשיעה חקלאית
Read More
Read More
Read More
Read More
תשתית טכנולוגית למדית אימפרט של תכניות הכשרה ותעסוקה
עידוד התיישבות בנגב ובגליל

20

projects

Read More
יצירת תכנון עירוני שיתמקד בהולך רגל
מערכות טכנולוגיות לזיהוי מדויק ומהיר של ביופסיות
אלגוריתמים שינטרו בזמן אמת ביטויי אנטישמיות ברשתות
מיגור תופעת הפסולת הלא חוקית בנגב
Read More
מערכות VR שידמו חוויות של אנשים עם מוגבלויות ויגבירו מודעות
ניטור טכנולוגי של מזהמים של בניה
מערכת טכנולוגית לליוי כלכלי של משפחות
עיבוד תמונה מלוויינים ואיתור תוצרת חקלאית לתרומה לנזקקם
מערכת דגיטלית שתסייע לנפגעי טראומה לאומית בהתנהלות היומיומית

חינו

הפרוייקטים שלנו

Read More
Read More
פלטפורמה טכנולוגית חוויתית שתעזור בהנצחת השואה
bottom of page