top of page

בשיתוף ביה"ח שניידר וחברתAlign Technology

זמני המתנה ארוכים במיון מגבירים את שיעור התמותה בקרב מטופלים שנאלצים להמתין שעות ארוכות לטיפול.

פיתוח כלי דיגיטלי מתקדם לשימוש האחות הכללית שיקצר את זמני ההמתנה במיון ילדים, ייעל את תהליך האשפוז מקבלת המטופל ועד שחרורו לביתו, יביא לצמצום תסכול בקרב המשפחות ושחיקת הצוות הרפואי.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

פלטפורמה מקצה לקצה שמוזנת ממערכות קיימות שיודעת לתת בזמן אמת אינדיקציה אודות סטטוס מיטות במחלקות השונות, ונתונים על שלבים בתהליך השחרור הביתה של מטופלים

קיצור זמני המתנה במיון ילדים

bottom of page