Open Site Navigation

בשיתוף תנועת אור

מרכז הארץ מאגד מיליוני בני אדם שחיים בצפיפות עצומה. למרות עשרות תכניות לאומיות שפותחו כדי להתמודד עם האתגר, רוב תושבי ישראל לא רואים את הפריפריה הגיאוגרפית כאפשרות לבית עבורם. הדבר מייצר כבר היום אתגרים עמוקים למדינת ישראל, אך בהסתכלות קדימה מדובר בסכנה דמוגרפית.

בעזרת ניתוח דאטה לגבי הרצונות והצרכים של התושבים בישראל נוכל להנגיש מידע לגבי ההזדמנויות למעבר לפריפריה לקהלים הנכונים ובמקביל לקצר משמעותית את תהליך המעבר בעזרת כלים דיגיטליים.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מצלמה המתריע על כניסה בלתי חוקית לשטח חקלאי - הצה תוך שימוש בטכנולוגיה עיליתפותחה מערכת לניטור הפשיעה על ידי התראות בזמן אמת והורדת אחוזי ה-False Positive (התראות הכזב) על בסיס סנסורים מגנטיים ולמידת תמונה.

עידוד התיישבות בנגב ובגליל