top of page

בשיתוף תנועת אור

מרכז הארץ מאגד מיליוני בני אדם שחיים בצפיפות עצומה, על אף עשרות תכניות לאומיות, רוב תושבי ישראל לא רואים את הפריפריה הגיאוגרפית כאפשרות ממשית לבית עבורם. הדבר מייצר כבר היום אתגרים עמוקים למדינת ישראל, אך בהסתכלות קדימה מדובר בסכנה דמוגרפית.

בעזרת ניתוח דאטה קיים נוכל לאפיין קהלי יעד רלוונטיים, ובעזרת אנשי מוצר מנוסים נוכל להנגיש את המידע הקיים לאותם קהלים.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מנוע חיפוש המסייע למשפחות המעוניינות להעביר את מקום מגוריהם, לקבל מידע מותאם אישית לצרכיהם

עידוד התיישבות בנגב ובגליל

bottom of page