Open Site Navigation

בשיתוף המועצה לבנייה ירוקה

התכנון העירוני בישראל מתעדף כבישים ורכבים ולא שם מספיק דגש על הולך הרגל והצרכים שלו (הצללה, נגישות ועוד). המועצה לבניה ירוקה יצרה מספר פיילוטים מצומצמים בערים שונות בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים, אך לא קיימת כיום אפשרות לבדוק זאת בקנה מידה רחב.

באמצעות מערכת שמצליבות מידע ממסדי מנתונים קיימים ניתן ליצור מדידה רוחבית ומקיפה של ידידותיות הערים בישראל להולך הרגל ובכך לעודד מדיניות תכנון נכונה יותר עבורו.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מערכת שמאגדת ומנתחת מסדי נתונים חיצוניים ומייצרת אוטומטית מדדי הליכתיות. תחילה סביב 4 קריטריונים מובחנים ובהמשך עם עד 15 קריטריונים שמציגים מדדי הליכתיות.

עידוד הליכתיות