top of page

בשיתוף החברה להגנת הטבע ועמותת מעירים

היתרי הבניה כיום אינם מונגשים לציבור בצורה אפקטיבית ולכן יש קושי לעקוב אחריהם. הציבור יכול להיות מעורב בתהליכי התכנון, זאת גם באמצעות פלטפורמה דיגיטלית של עמותת 'מעירים' אך שקיפות מוגבלת בשלבי הביצוע מקשים על הציבור להיות מעורב ולמנוע מהלכים שעשויים ליצר נזק סביבתי או חברתי אחר.

באמצעות הנגשת היתרי בניה הציבור יוכל לדעת מראש על כוונה לבצע בקרבתו פרוייקטי בניה שונים ולבדוק אם הם תואמים את התוכנית החלה על השטח, במקום לגלות זאת רק כשהדחפורים יגיעו לשטח

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

ניטור טכנולוגי של פרויקטי בניה מזהמים והנגשתם לציבור ולארגונים סביבתיים על מנת שיוכלו לפעול ולהתנגד

ניטור פרויקטים מזהמים של בניה

bottom of page