Open Site Navigation

בשיתוף רשות שוק ההון

בדיקות וביקורות רבות מוכיחות כי קיים פער באיכות המידע הפנסיוני שתושבי ישראל מקבלים - היכולת של הציבור לזהות את פערי המידע הללו כמעט ואינה קיימת.

על ידי פיתוח של כלי טכנולוגי נוכל לאתר אנומליות בזמן שהן מתרחשות - ובתקווה להביא למצב שכלל אזרחי ישראל מקבלים את מלוא הזכויות הפנסיונות שלהם.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

על בסיס חוקים שיוצלבו על דאטה מותמם, נייצר אלגוריתם שיידע לאפיין אנומליות במידע הפנסיוני ולהתריע עליהם בזמן אמת.

ניטור אנומליות במידע הפנסיוני