Open Site Navigation

בשיתוף 'השומר החדש'

חלקאים בישראל סובלים באופן שוטף מפשיעה חקלאית הכוללת פשיעה חקלאית פרטית ומאורגנת. המצב מסב לאותם חקלאים הפסדים עצומים ומאתגר את המשילות הישראלית בדרום הארץ ובגליל.

באמצעות מערכות שידעו לזהות תנועות חשודות או גניבות בקר ניתן יהיה להתריע 24/7 לחקלאים ולצוותי המתנדבים של ארגון השומר החדש על פשיעה בזמן אמת, להגביר את ההתרעה ולסכל פשיעה בזמן אמת.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מערכת לניטור גניבת בקר - סנסור מיוחד המותאם לצוואר הבקר, מוודא את המיקום שלו בזמן אמת ומתריע על כל שינוי במיקומו במקרה של גניבה.

מערכת לניטור פשיעה חקלאית