top of page
Open Site Navigation

בשיתוף בית חולים 'איכילוב'

מכוני הפתולוגיה מעבדים רקמות לצורך אבחון מחלה וסיווגה (סרטן או אחר) וזאת באמצעות תמונות דיגיטליות. המעבר לתמונות דיגיטליות פתח אפשרות ליישום של אלגוריתמיקה בעיבוד תמונה לטובת שיפור האבחון והדיוק אך האלגוריתמים הללו לא מסונכרנים עם מערכות בית החולים ולא מיושמות כתועלת ממשית למטופלים.

שימוש באלגוריתמיקה ועיבוד תמונה יכול להעלות את אחוז זיהוי המחלה מ-53% ל-81%
וכתוצאה מכך גם דיוק בטיפול של כ-45,000 מטופלים באיכילוב מידי שנה ובהמשך בבתי חולים נוספים.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מערכות טכנולוגיות שתייצר אינטגרציה בין מערכות שונות (התיק הרפואי, מערכת ניהול התמונות, המחשבים העליהם מתבצעת עבודת האלגוריתם וכלים מבוססי ענן) ותיצור לרופא ממשק נגיש לשימוש במידע המדויק של תוצאות הביופסיות ומענה טיפולי מתאים

מערכות טכנולוגיות שיביאו לזיהוי מדויק ומהיר של ביופסיות

bottom of page