top of page

בשיתוף אשכולות הנגב

בנגב מושלכות כ-1,400,000 טון פסולת בניין מדי שנה, אחוז האכיפה של אותה פשיעה שואף לאפס (0.2% לפי ההערכות).

פעילות האכיפה כמעט ולא נסמכת כלל על אמצעים טכנולוגיים, שימוש בטכנולוגיה בצורה נכונה יוכל להביא לצמצום משמעותי בזיהום ולשפר משמעותית את איכות חיי התושבים ביישובי הנגב.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מערכת שתתריע לצוות האכיפה על פעילות חשודה של השלכת פסולת לא חוקית בזמן אמת

מיגור תופעת הפסולת הלא חוקית בנגב

bottom of page