top of page

בשיתוף SFI

בישראל קיים מחסור חמור בהון אנושי עם הכישורים המתאימים למעסיקים. מנגד, לאוכלוסיות רבות קיים פוטנציאל עצום לספק לשוק את ההון האנושי הנדרש, אך הן אינם נגישים להכשרות אפקטיביות. SFI מפעילים מסלול קריירה באג"ח חברתי, אך כדי להפוך אותו לסקלבילי הם צריכים מערכות טכנולוגיות.

מדידת אימפקט של תכניות הכשרה ותעסוקה תוך יצירת אסטרטגיית דאטה, יכולה להביא להפעלת תכניות אלו ביעילות רבה יותר ולקדם פרויקטים חדשים בתחום התעסוקה האיכותית לאוכלוסיות ייעד בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מערכת המאפשרת למדוד את האימפקט של תכניות הכשרה ותעסוקה ומעקב אחר התפתחות העובד לאורך זמן ובצורה דיגיטלית.

מדידת אימפקט של תכניות הכשרה ותעסוקה

bottom of page