Open Site Navigation

בשיתוף המערך האונקולוגי 'איכילוב'

מחלות אונקולוגיות מתפתחות שנים רבות לפני הזיהוי שלהן על ידי המערך הרפואי.

באמצעות הצלבה בין הדאטה שנאסף ממרבית האוכלוסייה במהלך תהליך המיון הצה"לי ובין נתוני המרכז הרפואי 'איכילוב', ניתן לנסות ולאתר תבניות היכולות להעיד על התפתחות מוקדמת של מחלות.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

הפרויקט ממתין לאישורים - טרם החל

זיהוי מוקדם למחלות אונקולוגיות בקרב צעירים