Open Site Navigation

בשיתוף מועצה מקומית ירוחם

הפריפריה מהווה כ-30% מהאוכלוסייה הישראלית, השכר הממוצע של התושבים שלה נמוך בכ-30% מהמקבילים שלהם במרכז הארץ. תושבי ירוחם, כמו גם תושבי ערים רבות בפריפריה, אינם מממשים את הפוטנציאל התעסוקתי שלהם.

עם ניתוח נכון של המידע הקיים ובמקביל ליצירת בסיסי מידע חדשים ניתן לאפיין את החסמים המרכזיים סביב עולם הבעיה ולייצר הזדמנויות להכשרה/תעסוקה איכותית של התושבים בעיר ירוחם ובערים נוספות בנגב ובגליל.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

פיתוח פלטפורמה של שאלונים שתמפה את הכישורים של התושבים ותתאים בינם לבין משרות אופציונליות בחלוקה לתפקידים טכנולוגיים ולא טכנולוגיים. הכלי יאפשר לרשות לחבר בין משיבים מתאימים לחברות שמוכנות לגייס מירוחם/ להגיע לירוחם. בנוסף הדאטה שיאסף יוכל לעזור לרשות להביא את ההכשרות המתאימות במקומות שצריך.

הרחבת הזדמנויות תעסוקתיות בפריפריה