top of page

בשיתוף תנועת מש"ה

תנועת מש"ה הוקמה מתוך אמונה בכוחה של הקהילה כגורם תומך באנשים במצבי סיכון, כדי להפחית את שיעור ההתאבדויות והניסיונות האובדניים. כחלק מהמענה של מש"ה קיים מוקד ומרכז פניות. תהליכי העבודה השוטפים במוקד כיום נוהלו באופן ידני שדרש תשומות גבוהות והביא לזמני תגובה ארוכים ויצר פתח לטעויות אנוש.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

בניית ממשק אוטומטי לשיחרור צווארי בקבוק בתהליך וקיצור זמני תגובה, והטמעתו בחיבור למערכת Monday קיימת.

הפחתת שיעורי תופעות אובדניות בקהילה

bottom of page