top of page

בשיתוף חיים בפלוס

עמותת "חיים בפלוס" הוקמה במטרה להקנות לצעירים ידע פיננסי מעשי, וכישורי חיים להתנהלות כלכלית אחראית. העמותה חוותה אתגר עם היכולת לנהל את המידע והפניות השונות.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

הקמת מערכת CRM לניהול המידע הארגוני הדרוש בדגש על הצעירים שלוקחים חלק בקורס השונים. בנוסף בניית מערכת ניהול ארגונית על בסיס פלטפורמת Monday.

הכשרה פיננסית לצעירים

bottom of page