top of page

:הצהרה

1. התנדבותך הינה חלק משיתוף פעולה אותו מקדמת "מפתחים לישראל" עם                                             
(להלן: "השותף המטמיע"). 
2. התנדבותך בפרויקט תבוצע בזמנך החופשי והפנוי, בהיקף שעות אשר יתואם מול מפתחים לישראל ובהתאם לצרכי הפרויקט. 
3. הפרויקט מתוכנן לתקופה של 6-12 חודשים בשלב הראשון.
4. הפרויקט יבוצע בהתאם לתוכנית עבודה שתיקבע על ידי מפתחים לישראל בשיתוף השותף המטמיע.         

מתנדבי הפרויקט יתבקשו לפעול בהתאם להנחיות גורמים אלו או כל גורם אחר מטעמם, וכן בהתאם לנהלי מפתחים לישראל.  
5. ההתנדבות בפרויקט הנה ללא תמורה ואנחנו מבקשים לציין כי אנו מעריכים נכונותך ומודים עליה.

נבקש להוסיף כי מבחינת מפתחים לישראל, זהו תנאי יסודי להסתייעות בשירותיך לטובת הפרויקט. ללא וודאות מלאה כי פועלך ייעשה בהתנדבות, לא היה בידינו לצאת לדרך המשותפת. 
6. אין בהתנדבותך בפרויקט כדי ליצור בינך לבין מפתחים לישראל ו/או השותף המטמיע יחסי עובד-מעסיק. 
7. הינך נדרש לשמור בסודיות ולא לעשות כל שימוש במידע אשר תיחשף אליו במסגרת הפרויקט, ובכלל זה מידע בקשר לגורמים שמעורבים בפרויקט ו/או למערכות אשר יפותחו במסגרת הפרויקט ו/או מידע הנוגע לאנשים פרטיים (לפי העניין). 
8. זכויות הקנין הרוחני של כל מוצר, לרבות כל מערכת ו/או קוד שיפותח במסגרת הפרויקט (או בקשר אליו) יהיו קניינו הבלעדי של מפתחים לישראל ו/או מי מטעמה. 
9. ככל שתחליט לחדול מהתנדבותך בפרויקט, נבקשך לעשות זאת במידת האפשר בתיאום מול מפתחים לישראל.

הריני לאשר את התנאים המפורטים לעיל:

השלמת פרטי מתנדב/ת וטופס הצהרה

אנו מודים לך על בחירתך להתנדב במפתחים לישראל בע"מ (חל"צ) (להלן: "מפתחים לישראל"). לצורך הסדרת התנדבותך במפתחים לישראל, נודה להשלמת הפרטים הבאים ואישור התנאים המפורטים להלן:

bottom of page